KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình ” Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 192/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình ” Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố