CÔNG VĂN V/v thông tin mạo danh Cục văn thư và lưu trữ nhà nước để chào bán sách 

Xem nôi dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1993/CV-UBND V/v thông tin mạo danh Cục văn thư và lưu trữ nhà nước để chào bán sách 

 Công văn số 1055/VTLTNN-QLI ngày 21/9/2023 của Cục Văn
thư và Lưu trữ nhà nước

Nguồn: UBND thành phố