KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 226/KH-UBND Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Nguồn: UBND thành phố