CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận hội nghị lần thứ mười ba BCH Đảng bộ Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1234/UBND-VP V/v thực hiện kết luận hội nghị lần thứ mười ba BCH Đảng bộ Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn: UBND thành phố