CÔNG VĂN V/v thực hiện quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2321/CCTKV-NV V/v thực hiện quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn