KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 260/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn