CÔNG VĂN V/v triển khai các văn bản

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 676/BHXH- TST V/v triển khai các văn bản 

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn