CÔNG VĂN V/v triển khai Quy chế phong tặng ” Nghệ nhân dân gian ”

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 135/VHTT V/v triển khai Quy chế phong tặng ” Nghệ nhân dân gian ”

Nguồn: Phòng VHTT thành phố