CÔNG VĂN V/v triển khai Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1773/UBND-VHTT V/v triển khai Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Ẩm thực du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố