CÔNG VĂN V/v triển khai nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp ( ID )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1198/CCTKV-NV V/v triển khai nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp ( ID )

Nguồn: Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn-Bạch Thông-Chợ Mới