CÔNG VĂN V/v triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ Đề án 06

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4015/TCTTKĐA V/v triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ Đề án 06

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn