QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố