CÔNG VĂN về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 203/TB-UBND về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2023

Nguồn: UBND huyện Chợ Mới