CÔNG VĂN V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu pháp luật năm 2023 ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1795/UBND-TP V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu pháp luật năm 2023 ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CUỘC THI TRỰC TUYẾN
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2023” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN  

 Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố