CÔNG VĂN V/v tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1286/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023

 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

Nguồn: Sở TT-TT tỉnh Bắc Kạn