CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2256/UBND-LĐTBXH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh 

 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND
tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố