BÁO CÁO Sơ kết Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 429/BC-TU Sơ kết Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn