CÔNG VĂN V/v tuyên truyền không qoảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp 

Xem nội dung chi tiết  tại đây : CÔNG VĂN số 1233/UBND-VHTT V/v tuyên truyền Không qoảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp 

(gửi kèm nội dung tuyên truyền tại Công văn số 634/CTS-Ttra ngày 26/4/2024
của Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cho
người dân không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn