CÔNG VĂN V/v tăng cường tiết kiệm điện nhằm bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 225/UBND-KT V/v tăng cường tiết kiệm điện nhằm bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn