CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 170/VHTT V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ

  Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính Phủ

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố