THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án ” Không gian văn hóa-du lịch đầu nguồn Sông cầu ” phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 277/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án ” Không gian văn hóa-du lịch đầu nguồn Sông cầu ” phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố