CÔNG VĂN V/v tuyên truyền phòng ngừa với đối tượng trộm cắp tài sản

Xem nội ung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1219/UBND-BCĐ138 V/v tuyên truyền phòng ngừa với đối tượng trộm cắp tài sản

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn