CÔNG VĂN V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án ” Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ”

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 140/VHTT V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án ” Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ”

Nội dung tệp đính kèm : KH số 549/VHTT

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố