Công văn V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao xã Nông Thượng

Xem nội dung chi tiết tại đây: Công văn V.v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao xã Nông Thượng

(Gửi kèm dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao xã Nông Thượng) 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn