Công văn về việc tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn