CV Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Xem nội dung chi tiết tại đây:CV Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Lời kêu gọi của MTTQ tỉnh Bắc Kạn về ủng hộ làm nhà ĐĐK tinh Điện Biên

Nguồn: MTTQVN thành phố