Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 342/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2023

Nguồn: BTG Thành ủy