Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn làm việc với UBND thành phố

Theo báo cáo của đơn vị, UBND thành phố ban hành 2 quyết định, 4 kế hoạch về quản lý trật tự đô thị, gồm ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; chống tái lấn chiếm sau giải tỏa hành lang, vỉa hè; tiến hành kiểm tra đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố và xử lý các trường hợp  vi phạm. Đối với công tác quy hoạch đô thị, UBND thành phố đã ban hành 9 văn bản phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết chia lô khu dân cư Quang Sơn, quy hoạch chi tiết Dự án thành phần giải phóng mặt bằng và khu tái định cư thuộc dự án Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Đức Xuân 4; lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Bắc Sông Cầu; đóng góp ý kiến về quy hoạch chi tiết nghĩa trang Phúc Thọ Viên; giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 4 phường nội thành; thực hiện công khai các thủ tục hành chính và thực hiện cấp 5 giấy phép quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các trường học, trạm y tế xã; tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch. Thực hiện công tác giao dự toán, công khai dự toán, tăng cường biện pháp quản lý các nguồn thu; quản lý, điều hành nguồn vượt thu, kết dư ngân sách năm 2015 và nguồn dự phòng ngân sách năm 2016 hợp lý, hiệu quả; bổ sung kinh phí kịp thời cho các phòng, ban, đơn vị có nhiệm vụ phát sinh, đột xuất, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết ý kiến của cử tri địa phương.

Qua thảo luận, trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc cho thấy tuy đã rất cố gắng và đạt được nhiều kết quả, nhưng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn ra và xử lý chưa dứt điểm; việc lập quy hoạch chi tiết tiến độ chậm; công tác quản lý nguồn thu còn bị động, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tiến độ chậm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; một số ý kiến cử tri liên quan đến rất nhiều ngành, nhiều đơn vị, việc trả lời cần phải phối hợp và mất nhiều thời gian, nên kết quả giải quyết và trả lời có nội dung chưa thỏa đáng; một số ý kiến đề nghị đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình do khó khăn về nguồn vốn, kinh phí nên chưa giải quyết được.

 Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế để tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ; đặc biệt quan tâm đến chất lượng, tiến độ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; khẩn trương tham mưu, thực hiện các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và đôn đốc thu ngân sách; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị đã ban hành; quan tâm triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết; rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch ở một số khu vực cho phù hợp với điều kiện thực tế; phối hợp, giải quyết ý kiến cử tri kịp thời, chất lượng hơn./.