Giám sát thực hiện quy định về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường

Qua giám sát cho thấy, về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2017, 2018. Các nguồn tài nguyên môi trường được quản lý tốt, khai thác và sử dụng theo lộ trình, kế hoạch; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì bằng việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đề án xã hội hóa thu gom rác thải; các tuyến đường nội thành ngày càng xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng diện mạo cảnh quan đô thị của thành phố.

          Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát vẫn còn tồn tại hạn chế: Việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, chăn nuôi vi phạm về môi trường… chưa thường xuyên, kịp thời; việc khắc phục tồn tại, vướng mắc còn chậm, hộ chăn nuôi chưa chú trọng đến công tác môi trường nên chất thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi vẫn được thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Một số người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường, vứt rác bừa bãi trên sông, suối…

          Nguyên nhân của thực trạng trên được đoàn giám sát xác định có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Một số quy định trong văn bản về công tác môi trường còn thiếu tính ổn định, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn. Ýthức của một bộ phận dân cư về công tác môi trường còn hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường. Có doanh nghiệp vận hành không thường xuyên hệ thống xử lý chất thải hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường đã cam kết.

          Giám sát thực hiện quy định về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; đồng thời kiến nghị những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường, góp phần xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp – văn minh./.