GIẤY MỜI SỐ 75 về việc tuyên truyền, vận động ông Dương Văn Cừ và bà Vi Thị Yến thuộc diện GPMB hạng mục Nâng cấp đường từ tổ 11B Đức Xuân đi Chí Kiên

Xem nội dung chi tiết tại đây: GIẤY MỜI số 75/GM -UBND (lần 2) ngày 20 tháng 5 năm 2022  về việc tuyên truyền, vận động ông Dương Văn Cừ và bà Vi Thị Yến thuộc diện GPMB hạng mục Nâng cấp đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đi phường Phùng Chí Kiên thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017 -2020)