HĐND thành phố Bắc Kạn họp đoàn giám sát chuyên đề cuối năm 2019

Cuộc họp đã thông qua thành phần đoàn giám sát, cách thức tiến hành và chia tổ để các đồng chí thành viên nghiên cứu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND thành phố Bắc Kạn và UBND 7 xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; giám sát gián tiếp đối với UBND phường Đức Xuân. Đồng thời kết hợp giám sát với việc khảo sát, nắm tình hình tại cơ sở, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn; trao đổi với cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

Cuộc giám sát này nhằm đánh giá tình hình, thực trạng công tác quản lý phần đất nhà nước đã thu hồi vào các công trình/dự án nhưng chưa sử dụng hết trên địa bàn thành phố. Từ đó chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, phòng tránh phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Dự kiến đoàn giám sát sẽ đi khảo sát thực tế thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 29 – 30/8/2019 và làm việc trực tiếp với các đơn vị được giám sát trực tiếp từ ngày 09/9 đến này 12/9/2019./.