HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI: Kỳ họp bất thường tháng 8 năm 2017

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung xem xét thảo luận đối với Đề án phát triển Thương mại – Dịch vụ – Du lịch thành phố giai đoạn 2017 – 2020 định hướng đến năm 2025; Tờ trình của UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội dồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung Đề án cụ thể: Cần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tìm kiếm thị trường. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, nhân rộng các mô hình tuyến đường văn minh đô thị; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; xây dựng thành phố Bắc Kạn đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh để vừa là đầu mối đón và trung chuyển khách, vừa là địa bàn du lịch sinh thái, trải nghiệm du lịch văn hóa, tâm linh… góp phần đưa nền kinh tế – xã hội của thành phố không ngừng phát triển.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường – HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.