HĐND xã Dương Quang tổ chức kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2018

Năm 2018, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 147 triệu 700 nghìn đồng. Đến tháng 9 năm 2018, theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung tại điều 1 của Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 20/12/2017, giao tăng thêm thu ngân sách đối với xã Dương Quang là 80 triệu đồng. Theo báo cáo của UBND, tính đến hết tháng 8/2018 thu ngân sách của xã đạt 220 triệu/254 triệu 700 nghìn đồng, bằng 86,3%

          Với tinh thần, trách nhiệm cao các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất cao thông qua nội dung tờ trình tại kỳ họp./.