Hỗ trợ, tạo điều kiện, lưu thông, tiêu thụ Nhãn lồng, nông sản tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1567 ngày 16.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc hỗ trợ, tạo điều kiện, lưu thông, tiêu thụ Nhãn lồng, nông sản tỉnh Hưng Yên

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn