Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Bắc Kạn tuyên truyền xây dựng xã, phường đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật cho xã Nông Thượng

Trong tháng 12/2020,  Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Bắc Kạn đã tổ chức 05  buổi tuyên truyền tại các thôn Nà Choong, Nà Bản, Nà Vịt, Thôm Luông, Khau Cút (xã Nông Thượng) về xây dựng xã, phường đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật,  Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

Tại các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên thuộc Phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm thành phố đã chuyển tải các nội dung cơ bản về Chuẩn tiếp cận pháp luật; nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp cho gần 300 người đại diện cho các hộ gia đình tại 05 thôn của xã Nông Thượng.

Qua các nội dung  này, giúp cho người nghe nắm được các nội dung cơ bản liên quan đến quyền và lợi ích, trách nhiệm của người dân trong thực hiện xã, phường đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện tiêu chí 18.5 trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại xã Nông Thượng;  trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và của người dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; các hành vi vi phạm trong khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật …

Lan Phương –Phòng Tư pháp TP Bắc Kạn