Hội Nông dân cấp cơ sở thành phố Bắc Kạn hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nhìn chung, các đơn vị tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 -2023 đã bám sát kế hoạch Đại hội, các văn bản hướng dẫn của Hội nông dân cấp trên về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong quá trình Đại hội được tổ chức trang trọng, diễn ra theo đúng các nội dung trong chương trình làm việc. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, kết quả đạt được phản ánh tương đối đầy đủ trên một số lĩnh vực, sát với thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, các số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động. Về phần phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các đơn vị đã xây dựng được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát thực với hoạt động hội ở cơ sở. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tổng số 08 đơn vị Hội cơ sở đã bầu được 75 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu 120 đồng chí đi dự Đại Hội nông dân thành phố.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội nông dân thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương, Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở thành phố đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.