Hướng dẫn số 22-HD/TU ngày 25/11/2022 của Thành uỷ hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Xem nội dung chi tiết tại đây:Hướng dẫn số 22-HD TU ngày 25.11.2022 của Thành uỷ hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn