Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn