Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT.TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”