Công văn 1575 về việc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1575 về việc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2020.