Hướng dẫn xác định lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn số 1425/HD-LĐTBXH ngày 30/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn xác định lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật tại Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 19/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn