Kế hoạch 09 của UBND thành phố Bắc Kạn thu ngân sách và giải pháp chống thu ngân sách nhà nước năm 2023