KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn thành phố Bắc Kan ( từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 134/KH-CATP-CSGT Công tác đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn thành phố Bắc Kan ( từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023 )

Nguồn: Công an thành phố Bắc Kạn