THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBND 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 126/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBND 

Nguồn: UBND thành phố