KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 38/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn