KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 39/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn