KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh ( PCI ) năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 177/KH-UBND HÀNH ĐỘNG Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh ( PCI ) năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố