KẾ HOẠCH Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 528/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố