KẾ HOẠCH hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Băc Kạn năm 2019

Xem chi tiết tại đây: KH hoạt động của HĐND TP 2019.pdf