KẾ HOẠCH kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 116/KH-UBND kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

Nguồn: UBND thành phố